Grotere kaart weergeven

Routebeskriuwing

Fan Ljouwert giet jo rjochting Dokkum

As jo yn Damwâld bist giet jo op de 1e rotonde linksôf (trije kertier om).

Jo sit no op de Voorwei dizze dyk ferfolgjen oant T-splitsing
(ein Damwâld ) dêrnei rjochtsôf (Achterwei).

Nei hûndert meter oan jo lofterkant binne jo no by Han Holman USA Trucks.

Wolle jo mear ynformaasje?
Of wolle jo in ôfspraak ?

Telefoan : 0511-425556
Mobiel 0620-369186

E-mail joh.holman@planet.nl
Mar jo kin fansels ek folslein frijbliuwend delkomme.

Achterwei 48
9104 CP
Damwald.

  Achterweg 48
9104 CP

Damwoude.

Op de kaart fan Google kinne jo ek in routeplanner fine .